21th Century, The Last Frontier - Life Science & Biology

학사안내

★복수전공, 부전공 신청자들 필독(학과내규)

작성자 :
학과사무실
등록일 :
2015-03-03
조회수 :
469

아래와 같이 2015년도 부터 복수전공, 부전공 신청시, 본전공 이수 학점 충족 요건이 변경되오니,

충분히 숙지하시기 바랍니다. 

----------------------------------아 래---------------------------------

1.대상 : 2015년도부터 타과 복수전공, 부전공 신청자 (현3,4학년 제외)

2.내규 규정 : 타과 복수전공, 부전공 이수시 본 전공 63학점을 반드시 이수하여야 함.

(학과 내규이므로 반드시 따라주시기 바랍니다.)


첨부파일 :